با هم کرونا را شکست می دهیم

برق کشی ساختمان و رفع عیوب

 نام و نام خانوادگی:

 

تلفن:

 

آدرس دقیق جهت اعزام تیم فنی برق کشی و تعمییرات:

 

کار فنی خود را دقیق و واضح بنویسید:

 

روز،تاریخ،ساعت حضور تیم فنی را بنویسید:

 

لطفا سوال ریاضی زیر را با صفحه کلید لاتین ( انگلیسی) پاسخ دهید.4+2:

عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.