33315555 - 076

تعمیر و سرویس لوازم خانگی

 
نام و نام خانوادگی:

 

تلفن:

 

آدرس دقیق جهت اعزام تیم فنی:

 

کار فنی خود را دقیق و واضح بنویسید:

 

روز،تاریخ،ساعت حضور تیم فنی را بنویسید:

 

لطفا سوال ریاضی زیر را با صفحه کلید لاتین ( انگلیسی) پاسخ دهید.


3+2: