با هم کرونا را شکست می دهیم

خدمات پیک موتوری

 نام و نام خانوادگی:

 

تلفن تماس:

 

نوع خدمت مورد نیاز:

 

آدرس و تلفن مبدا:

 

آدرس و تلفن مقصد:

 

توضیحات:

 

روز،تاریخ،ساعت:

 

لطفا سوال ریاضی زیر را با صفحه کلید لاتین ( انگلیسی ) پاسخ دهید.3+2:

عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.