با هم کرونا را شکست می دهیم

مهماندارنام و نام خانوادگی:

 

تلفن:

 

آدرس دقیق:

 

نوع مجلس:

 

روز و تاریخ و ساعت مورد نیاز برای مهماندار:

 

جنسیت مهماندار مورد نیاز و تعداد هر جنسیت به تفکیک بنویسید:

 

نکته مهم:

مشتری خوبم لطفا حتما پس از پایان خدمت مهمانداری  توسط سفیران کاکا مارکت (مهمانداران) خواهشمند هستیم نظرات و انتقادات و پیشنهادات سازنده و میزان رضایت خود را از طریق صفحه انتقادات و شکایات با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم با آموزش سفیران ( پرسنل) خود برای دفعات بعد خدمات بهتری به شما ارائه نماییم . منتظر انتقادات و پیشنهادات سازنده شما پس از انجام کارها هستیم.

 

لطفا سوال ریاضی زیر را با صفحه کلید لاتین ( انگلیسی) جواب دهید.
1+2:

عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.