نظر سنجیمشتری خوبم لطفا با اعلام نظرات سازنده و دلسوزانه خود کمک کنید استارتاپ کاکا مارکت 

بتواند خدمات بهتر و موثر تری در بستر اینترنت به همه شهروندان ارائه نماید

 

1: بطور کلی چقدر از استارتاپ کاکا مارکت و زندگی دیجیتال لذت میبرید؟

خیلی ضعیف    ضعیف    متوسط    خوب    بسیار خوب

2: آیا استارتاپ کاکا مارکت و زندگی دیجیتال باعث صرفه جویی و مدیریت هزینه های زندگی شما شده است؟

خیلی ضعیف    ضعیف    متوسط    خوب    بسیار خوب

3: میزان آگاهی شما از خدمات و محصولات استارتاپ کاکا مارکت چقدر است؟

خیلی ضعیف    ضعیف    متوسط    خوب    بسیار خوب

4: آیا ادعای استارتاپ کاکا مارکت مبنی بر پوشش سراسری شهر بندرعباس در موضوع خدمات و فروشگاه را قبول دارید؟

خیلی ضعیف    ضعیف    متوسط    خوب    بسیار خوب

5: آیا از نحوه پاسخگویی مرکز تلفن استارتاپ کاکا مارکت رضایت دارید؟

خیلی ضعیف    ضعیف    متوسط    خوب    بسیار خوب

 

 

 6+2:

عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.