با هم کرونا را شکست می دهیم

پرستار کودک بیمار سالمند

 

 

 

 نام و نام خانوادگی:

 

تلفن تماس:

 

آدرس دقیق منزل:

 

نام و سن فرد مورد نظر( کودک - بیمار - سالمند):

 

نوع پرستار:

 

ساعت شروع بکار و اتمام کار پرستار را بنویسید:

 

شرایط فرد مورد نظر ( کودک - بیمار - سالمند) را دقیق و واضح بنویسید:

 

شرح وظایف پرستار را دقیق و واضح بنویسید:

 

روز و تاریخ و ساعتی که پرستار باید در محل حاضر باشد:

 

چه تعداد پرستار نیاز دارید:

 

جنسیت پرستار:

 

لطفا سوال ریاضی زیر را با صفحه کلید لاتین ( انگلیسی) پاسخ دهید.

10+2:

عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.