33315555 - 076

کارگر تخلیه و بارگیری

 نام و نام خانوادگی:

 

تلفن تماس:

 

آدرس دقیق مبدا بارگیری:

 

آدرس مقصد تخلیه بار:

 

نوع بار:

 

روز،تاریخ،ساعت حضور نیرو:

 

تعداد نیرو مورد نیاز:

 

 

لطفا سوال ریاضی زیر را با صفحه کلید لاتین ( انگلیسی ) پاسخ دهید

3+2: