با هم کرونا را شکست می دهیم

کلید سازی

 نام و نام خانوادگی:

 

تلفن:

 

آدرس دقیق:

 

خدمت مورد نیاز:

 

توضیحات:

 

لطفا سوال ریاضی زیر را با صفحه کلید لاتین ( انگلیسی ) پاسخ دهید.

7+2:

عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.