33315555 - 076
  • سیخ چوبی کباب تابه ای متوسط

سیخ چوبی کباب تابه ای متوسط

80889